Predstavitev

Planinsko društvo Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 1948 z nalogo, da organizira ljubitelje planin za obiskovanje bližnjih in daljnih gora in da skrbi za urejanje in obeleževanje planinskih poti na področju Hrastnika. Sedež društva je v Hrastniku.

Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Hrastniku, matična št. 5145244000.

V letu 2013 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa (odločba št. 6717-95/2013/4 (081-07) z dne 02.12.2013 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Pridobljeni status prinaša naslednje ugodnosti:

 • možnost pridobitve dela sredstev iz naslova donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev (0,5 %), ki jih lahko namenijo društvom, ki so na seznamu upravičencev do donacij,
 • možnost pridobitve sredstev iz državnega proračuna pri javnih razpisih in EU sredstev,
 • društva s statusom, ki deluje v javnem interesu so opravičena do plačila upravnih taks.

Društva s statusom morajo pristojnemu ministrstvu vsako leto predložiti poročilo o delu društva za preteklo leto in program dela za prihodnje leto, ter sporočati morebitne spremembe osnovnih podatkov društva.

V letu ustanovitve društva – l. 1948 je bila na Kalu tudi postavljena planinska koča ki so jo v kasnejših letih člani podrli in postavili novo –  le-ta pa jdvakrat povečana oziroma preurejena. Društvo je skrbnik planinskih poti na Kal in Kum iz Hrastnika, ki so tudi vnešene v kataster planinskih poti pri PZS. Vsa ta leta skrbimo za razvoj in popularizacijo planinstva v Hrastniku, predvsem med mladimi v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka.

Dejavnost društva je usmerjena na naslednje prednostne naloge:

 • izvaja najrazličnejše planinske, gorniške, alpinistične, plezalne, gorsko reševalne akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
 • prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za (ozaveščevalne) programe ozaveščanja zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
 • informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
 • upravlja s premoženjem,
 • usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
 • skrbi za varovanje gorske narave,
 • gradi, opremlja in vzdržuje planinske poti,
 • skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter
 • opravlja še druge naloge, ki jih sprejme občni zbor.

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo, ter upravni odbor, ki šteje 13 članov – odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnem zboru. Občni zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila, programe in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in druga telesa, ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Društvo ima poleg upravnega odbora tudi nadzorni odbor, častno razsodišče in komisijo za priznanja.

Člani društva se sestanemo vsako leto na rednem občnem zboru, ki je po dogovoru zadnjo soboto v mesecu marcu. Na občnem zboru pregledamo opravljeno delo društva za preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto.

Smo člani Planinske zveze Slovenije – PZS in Meddruštvenega odbora PD Zasavja – MDO PD Zasavja.